Ακούστε μας ζωντανά και απο το Internet...

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

           Σας καλούμε να έρθετε  στις  22  Ιουλίου,  του έτους 2019,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  10:30  π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010), στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:      

                                              ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ   

Εισήγηση για την 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του έτους 2019.
2 Εισηγητική έκθεση Β΄ Τριμήνου 2019 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
3Λήψη απόφασης αναφορικά με το αριθ. πρωτ. 14793/27-6-2019 ΥΠΟΜΝΗΜΑ πληρεξουσίου δικηγόρου 
4Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.14644/26-6-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. με την αριθ. 728/2019 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης) 
5Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου (σε συνέχεια της από 17-12-2018 ΑΙΤΗΣΗΣ – ΚΛΗΣΗΣ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσ/νίκης) 
6Έγκριση των όρων συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου «Συντηρήσεις και αναπλάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας στο δήμο Αλμωπίας» 
7Έγκριση των  όρων  συνοπτικού διαγωνισμού του έργου  «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση σε κτίριο του δήμου»
8Έγκριση των  όρων  συνοπτικού διαγωνισμού του έργου  «Αντικατάσταση  καλλωπιστικού φωτισμού στην οδό Κύπρου δήμου Αλμωπίας»
9Έγκριση των  όρων  συνοπτικού διαγωνισμού της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή διδακτηρίου στην τκ Προμάχων»
10Έγκριση των  όρων  συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση δικτύου ομβρίων υδάτων του δήμου Αλμωπίας»  
11 Έγκριση των  όρων  συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου δήμου Αλμωπίας»
12Έγκριση των  όρων  συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου δήμου Αλμωπίας»
13Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης « Πρόγραμμα για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» σε οικονομικό φορέα
14Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης «Κατασκευή έργου απαγωγής όμβριων υδάτων στις τκ Πολυκάρπης, Προμάχων, Γαρεφείου, Αριδαίας» σε οικονομικό φορέα
15Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και αποκατάσταση οδοστρώματος στην τκ Θεοδωρακίου» σε οικονομικό φορέα
16Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης “Συντήρηση και επισκευή κτιρίου μαθητικής εστίας” σε οικονομικό φορέα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ