Ακούστε μας ζωντανά και απο το Internet...

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ :

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Κετικίδης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος 2. Σέλκος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος 3. Βέσκος Δημήτριος 4. Χατζηδημητρίου Αθανάσιος 5. Μπίνος Δημήτριος 6.Τσάνταλης Παρασκευάς

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (παρ.8 αρθρο 75 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18) 1. Ίδας – κ. Μαυρίδη Γεώργιο 2. Γαρεφείου – κ. Νικολάου Πέτρο 3. Προμάχων – κα Γιουρούκη Μαρία 4. Εξαπλατάνου – κ. Τραϊανού Κυριάκο 5. Βορεινού – κ. Γκαγκάρη Βασίλειο 6. Θεοδωρακείου – κ. Σουγάρη Δημήτριο 7. Αρχαγγέλου – κ. Δρένο Διονύσιο 8. Λυκοστόμου – κ. Χερούλη Χρήστο 9. Σαρακηνών – κ. Μπέλιο Δημήτριο 10. Ξιφιανής – κ. Μήνου Πέτρο 11. Αριδαίας – κ. Ταρασίδη Θεόδωρο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σας καλούμε να έρθετε στις 05 Νοεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ..μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010), για να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Εισήγηση έκθεσης Γ΄ τριμήνου έτους 2019 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (αριθμ.πρωτ.:24163/24-10-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

2 Εισήγηση 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αλμωπίας (αριθμ.πρωτ.: 24156/24-10-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

3 Λήψη απόφασης έγκρισης αποφάσεων δημάρχου (αριθμ.πρωτ.:24003/23-10-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

4 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.23651/18-10-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξούσιου δικηγόρου. (αριθμ.πρωτ.:23871/22-10-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

5 Έγκριση δωρεάν παραχώρησης οχήματος του Δήμου στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αλμωπίας (ΔΗΚΕΑ). (από 25-10-2019 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου)

6 Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας. (αριθμ.πρωτ.:24092/24-10-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

7 Λήψη απόφασης παροχής πάγιας προκαταβολής σε βάρος των ΚΑΕ εξόδων του προϋπ/σμού του Δήμου Αλμωπίας και κατανομή σε κάθε Κοινότητα. (αριθμ.πρωτ.:21611/26-09-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

8 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευση/ απευθείας ανάθεση για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων. (αριθμ.πρωτ.:23011/14-10-2019 εισήγηση Τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου)

9 Έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». (από 21-10-2019 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας )

10 Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΚ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ». (αριθμ.πρωτ.:23899/22-10-2019 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

11 Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ» (αριθμ.πρωτ.:23867/22-10-2019 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

12 Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΟΡΕΙΝΟΥ» (αριθμ.πρωτ.:23877/22-10-2019 εισήγηση Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)

13 Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό του ύψους περικοπής αμοιβής αναδόχου του έργου “Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης διαχειριστικής ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού ” (διάκριση των αστοχιών σε ουσιώδεις και μη ουσιώδεις) σύμφωνα με τις Τεχνικές Αναφορές του Εξειδικευμένου Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.Ε.Λ.) Αναδόχου: ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (από 31-10-2019 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας )

14 Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και αποκατάσταση οδοστρώματος στην Τ.Κ. Θεοδωρακίου” (από 31-10-2019 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας )

15 Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών για το έργο “ Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και αποκατάσταση οδοστρώματος στην Τ.Κ. Θεοδωρακίου”

16 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου “Βελτίωση Υποδομών Κοινής Ωφέλειας στον Τομέα της Άρδευσης και της αντιπλημμυρικής προστασίας στην Τ.Κ. Γαρεφείου”

17 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου “Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης με υποδομές απαγωγής ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Ίδας και Αρχαγγέλου”

18 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων του δασικού οδικού δικτύου Λυκοστόμου”

19 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου “Τσιμεντόστρωση οδού στην Τ.Κ. Προμάχων και στον οικισμό Κορυφής της Τ.Κ. Σαρακηνών”

20 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Συντήρηση και επισκευή στέγης του Δημοτικού Σχολείου Ξιφιανής”

21 Καθορισμός όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Συντηρήσεις και αναπλάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας στο Δήμο Αλμωπίας”

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ