Ακούστε μας ζωντανά και απο το Internet...

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

    Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 31 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα  17.30 (5.30μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

             

 

        ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Ενημέρωση του Σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ.Δήμαρχο 
1ο  Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας,  έτους 2020
2ο  Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 13.780,00 €    για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 του Δήμου Αλμωπίας και εγγραφή – ενίσχυση των Κ.Α. στον Προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων.
3ο Καθορισμός των κωδικών του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 δεκτικού  έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (αριθ. πρωτ. 13930/18-6-2019 &  20630/16-9-2019 εισηγήσεις Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
4ο Παραγραφή αξιώσεων – απαιτήσεων τρίτων κατά του Δήμου  (αριθ. πρωτ. 19872/6-9-2019 & 24032/23-10-19 εισηγήσεις Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
5ο Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας.
6ο  Παραχώρηση ή μη της χρήσεως οδών και πλατειών για τη διεξαγωγή του 2ου Λαϊκού Δρόμου Αλμωπίας.
7ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη  της χρήσης τμήματος γηπέδου της κοινότητας Σωσάνδρας(ΚΑΕK:380760116001) στον Αθλητικό Σύλλογο «Α.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ»
8ο Καθορισμός αδειών και Ορισμός Μελών Επιτροπής σύμφωνα με τον Ν.2734/1999 (ΦΕΚ 161/Α/05-08-1999)
9ο Έγκριση υποβολής αιτήματος σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αλμωπίας με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για την κατασκευή πεζογέφυρας στην είσοδο της τκ Αλώρου του δήμου Αλμωπίας
10ο   Απόφαση καθορισμού έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του δήμου   Αλμωπίας που θα υλοποιηθούν με την επιχορήγηση του δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών και εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», όπως προσδιορίζονται από τη Υ.Α.4748/20-02-2019 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες
11ο Αποδοχή  χρηματοδότησης του δήμου Αλμωπίας από το  Υπουργείο Εσωτερικών  για την υλοποίηση πράξεων που εξυπηρετούν τους αναπτυξιακούς άξονες του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», όπως προσδιορίζονται από την Υ.Α.4748/20-02-2019

 

12ο Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομίας για το έργο με τίτλο «Κατασκευή μεταλλικής κερκίδας με στέγαστρο» ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2019
13ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου  με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»
14ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ(ΧΥΤΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ»
15ο Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο του δήμου Αλμωπίας» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού
16ο Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου δήμου Αλμωπίας» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού
17ο Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων  
18ο Έγκριση Απολογισμού  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2018.
19ο Έγκριση Απολογισμού  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2018.
20ο Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΚΜ
21ο Συμπλήρωση της με αριθ. 181/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας
22ο Ανασύσταση της Επιτροπής Γνωμοδότησης για τη χρήση και διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αλμωπίας
23ο Ορισμός μελών για την επιτροπή σφράγισης και αποσφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων του Δήμου Αλμωπίας.
24ο Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία του Δήμου Αλμωπίας
25ο Ορισμός δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας
26ο Ίδρυση και  Λειτουργία παραρτήματος του σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Γιαννιτσών,       στην έδρα του Δήμου Αλμωπίας από το σχολικό έτος 2019-2020.
27ο Εξέταση αιτήματος παραχώρησης σχολικής αίθουσας 3ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας στο «ΚΔΒΜ2 – ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΔΒΜ

28ο Εξέταση αιτήματος παραχώρησης σχολικής αίθουσας 4ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας στο «ΚΔΒΜ2 – ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΔΒΜ2»

29 Επικαιροποίηση της με αρ.82/30-03-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Τροποποίηση των άρθρων 19,20&21 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αλμωπίας»
30ο Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης  διάρκειας για κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών
31ο Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης ενός (1) φοιτητή
32ο Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επι byτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2018
33ο Λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταβίβαση ή μη επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (αριθ.πρωτ. 23570/18-10-2019 εισήγηση Τμήματος Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης).
34ο Εκμίσθωση του υπ’αριθ. 534 δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου της Τ.Κ.       Μεγαπλατάνου
35ο Καθορισμός αποζημιώσεων Προέδρου και μελών Δ.Σ. της ΔΗΚΕΑ
36ο 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΑ έτους 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ