Ακούστε μας ζωντανά και απο το Internet...

ΣΥΝΕΔΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 22 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  19.00 (7.00΄μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :                

-1- 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


  Ενημέρωση του Σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο 
1ο  8η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Έτους 2019 – Τροποποίηση Τεχνικού   Προγράμματος.
2ο  9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του έτους 2019.
3ο Έγκριση δαπάνης ανάθεσης εργασιών μαγειρείου και φύλαξης μαθητικής εστίας Δήμου Αλμωπίας.
4οΈγκριση ή μη παραχώρησης χρήσης ανοικτού δημοτικού σταδίου Αριδαίας στο σύλλογο νέων Εξαπλατάνου για την μουσική παράσταση “ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ SUMMER 2019”.
5οΑπογραφή ακίνητης περιουσίας των πρώην Κρατικών Παιδικών Σταθμών, σύμφωνα με τον ν. 2880/2001 άρθρο 26
6ο Έγκριση του 2ου ΑΠΕ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  του ΥΠ1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»
7οΑποδοχή απόφασης ένταξης της  Πράξης µε τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Αριδαίας στο Δήμο Αλμωπίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
8ο Ακύρωση της αρ.122/2019 απόφασης ΔΣ. – Εκ νέου έγκριση της σύναψης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του «Δήμου Αλμωπίας» και του «Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας» για την Πράξη «Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων στους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας Προτεραιότητας: 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, λόγω αναθεώρησης του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης– Έγκριση των αναθεωρημένων όρων της σύμβασης και ορισμός μελών της επιτροπής παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης –

-2-

9οΈγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού για την άρδευση και κάδων απορριμμάτων φυτοφαρμάκων – Υποέργο 3 της πράξης wa-mbrella που χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009”. 
10οΈγκριση της προεκτίμησης αμοιβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής  ρυθμιστικού γεωφράγματος για την ταμίευση ύδατος στην περιοχή Προδρόμου» και καθορισμός του τρόπου διαγωνισμού. 
11οΛήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση  ή μη των επαγγελματικών αδειών  πωλητών         υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας (αρ.πρωτ. 13575/12-6-2019 εισήγηση Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης)
12οΛήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση  ή μη των επαγγελματικών αδειών  πωλητών  υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας (αρ.πρωτ. 15279/3-7-2019 εισήγηση Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης) 
13ο Κατάργηση επαγγελματικής άδειας πωλητή υπαίθριου εμπορίου 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ