Ακούστε μας ζωντανά και απο το Internet...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 20 Μαΐου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα  17.00 (5.00΄μ.μ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του aρθρ.65 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

                 -1-

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Ενημέρωση του Σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο
1ο Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών, των με αριθ.  1,9,12,17,20/2017 συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας.
2ο Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (πυροπροστασία) του Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2019.-7η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Έτους 2019 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
3οΛήψη Απόφασης για την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της Αριθμ. 130/16-01-2017 Απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμωπίας” και του Τεχνικού Δελτίου Πράξης MIS 5003445 στο Ε.Π. “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020” σε συνέχεια της ΑΠ 2476/07-05-2019 πρόσκλησης για παράταση της διάρκειας των πράξεων “Κέντρα Κοινότητας”
4ο Τροποποίηση της αριθμ. 29/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σε συνέχεια της ΑΠ 2476/07-05-2019 πρόσκλησης για παράταση της διάρκειας των πράξεων “Κέντρα Κοινότητας για την Τροποποίηση του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης με τίτλο “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμωπίας” η οποία εντάχθηκε με την αριθμ. 130/16-01-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης και MIS 5003445 στο Ε.Π. “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020”
5οΈγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του έτους 2019 του Δήμου Αλμωπίας για υποβολή στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών 


6οΈγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της Δ.Ε.Υ.Α Αλμωπίας με αντικείμενο τη «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΞΙΦΙΑΝΗΣ» που χρηματοδοτείται από το  INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.  
7οΑποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση Δ/ντος Συμβούλου της εταιρείας με την επωνυμία “΄Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχική Εταιρεία Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων” που έχει έδρα στα Λουτρά – Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας, με αριθ. ΜΑΕ 69112/57/Β09/16       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ