Ακούστε μας ζωντανά και απο το Internet...

οικονομικη επιτροπη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

         Σας καλούμε να έρθετε  στις  30  Απριλίου του έτους 2019,  ημέρα Τρίτη και ώρα  14:30μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του 3852/2010), στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

                                             ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ   


Τροποποίηση της υπ.αριθ.81/2019 απόφασης Ο.Ε. με θέμα:Έγκριση των όρων δημοπράτησης της σύμβασης με τίτλο «Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα της άρδευσης του Δ. Αλμωπίας και συγκεκριμένα στη συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων του Δ. Αλμωπίας» με τη διαδικασία του Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Εφαρμογή της εσπευσμένης διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.19.1α του ν.4605/19 όπως αυτός τροποποιεί το ν.4412/19.

Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας / αξιολόγησης διαγωνισμών  για τις Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών – γενικών υπηρεσιών και εργασιών (συντηρήσεις) συναφών με τα αντικείμενα προμηθειών για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11α του Ν. 4412/2016

«Λήψη απόφασης ορισμού δικηγόρου για άσκηση προσφυγής  στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας (Αρ.Πρ.1122/2006 Ένσταση του Δήμου)»

Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου “Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Αλμωπίας”

Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου “Κατασκευή έργου απαγωγής ομβρίων υδάτων στις Τ.Κ Πολυκάρπης, Προμάχων, Γαρεφείου, Αριδαίας”

Διαβίβαση εγγράφων για ανάθεση σε δικηγόρο προς γνωμοδότηση