Ακούστε μας ζωντανά και απο το Internet...

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

         Σας καλούμε να έρθετε  στις  10  Ιουνίου του έτους 2019,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  11:00π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του 3852/2010), στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

                                             ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ   


«Ορισμός υπολόγου (υπαλλήλου του δήμου) ενταλμάτων προπληρωμής,  για ¨Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αλμωπίας (Επέκταση) ΤΠ 2019¨ και  έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής»

Λήψη απόφασης για ορισμό  πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την 24/2018 ΑΓΩΓΗ  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθμ. 59/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»

«Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.11937/21-5-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με γνωμάτευση δικηγόρου (έγκριση εξωδικαστικής αμοιβής)»

«Αποστολή γνωμάτευσης αναφορικά με την  11507/1-6-2018 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ»

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ.πρωτ.14040/9-7-2018 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ και αποστολή συμπληρωματικών εγγράφων (ΑΓΩΓΗ ΠΤ117/18)»

«Διαβίβαση πρακτικών διεξαγωγής ηλεκτρονικού  διαγωνισμού ¨Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων κίνησης για τις  ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της ΔΗΚΕΑ έτους 2019 (διάστημα δώδεκα {12} μηνών) για λήψη απόφασης»

Εισήγηση όρων εκμίσθωσης του ακινήτου «Σπίτι Παιδιού» της ΤΚ Προμάχων

Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αλώρου

Εισήγηση όρων εκμίσθωσης τμημάτων του υπ’αριθμ. 765 δημοτικού τεμαχίου της ΤΚ Πιπεριάς

Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων  

Έγκριση πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα της άρδευσης Τ.Κ Βορεινού.»  (αριθμ. Διακήρυξης 8857/25-04-2018

Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών για το έργο “Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας”Εσωτερική  Διανομή:– Πρωτόκολλο – αρχείο-Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων -Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Γραφείο Δημάρχου-Πρ/μενο Τεχνικών Υπηρεσιών-Πρ/μενο Οικονομικών Υπηρεσιών-κ. Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη  


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ