Ακούστε μας ζωντανά και απο το Internet...

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

           Σας καλούμε να έρθετε  στις  14  Νοεμβρίου,  του έτους 2019,  ημέρα Πέμπτη  και ώρα  13:30 μ..μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010), για να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:      

 

                                              ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ   

 

         

Εισήγηση για την 12η Γενική  Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Αλμωπίας.